Studentpolitikk

Politisk grunndokument for Realistlista

Hva er Realistlista?

Realistlista er et samlingspunkt for engasjerte studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) som ønsker å jobbe for å holde studentene i fokus i studentparlamentet (SP). Dette vil vi oppnå ved å fokusere på raske og gode løsninger på både store og små problemstillinger.

Grunnpilarene i listen er:

  1. Studenten i fokus
  2. Rasjonalitet og objektivitet i studentrelevante saker
  3. Konstruktivitet og handlingskraft

Hvordan jobber Realistlista?

Realistlista vil prioritere saker som direkte eller indirekte gagner studentene ved UiB, ved å basere vår studentpolitikk, og hvilke saker vi jobber for, på bakgrunn av studentenes behov.

Kunnskapspolitikk

Praksis i utdanningen
Realistlista mener at relevant praksis bør være en del av utdanningen ved UiB, dette gjelder både praksis i forskergrupper og i næringslivet. Som en statsstøttet organisasjon har vi et samfunnsoppdrag å utdanne til både akademia og ellers; realistlista ønsker at UiB skal gå foran i denne utviklingen.

Digitalisering av både undervisning og vurdering
Høyere utdanning i Norge ligger etter med tanke på digitalisering av både undervisning og vurdering. Som en følge av dette, jobber Realistlista for at UiB digitaliserer ikke for digitaliseringens skyld, men for å opprettholde høy kvalitet og relevans for både videre studier og arbeidslivet.

Øke kvaliteten på undervisningen
Realistlista jobber for en økning innenfor undervisningens kvalitet, både alternative undervisningsmetoder og videreutdanning av undervisere. Dette fordi vi mener den tradisjonelle forelesningen, hvor underviseren leser av en bok foran studentene, ikke hører hjemme i en moderne undervisningskontekst.

Vitenskapsformidling
Realistlista vil jobbe for å ha et større fokus på formidling av vitenskap til allmennheten og utdanning av studenter innenfor dette området, siden det er særs lite av dette på UiB per dags dato. Med en verden som blir stadig mer sammenkoblet på internett, er det fri flyt av informasjon, både innenfor realfag og humaniora. Dette gir dermed statstøttede institusjoner både en mulighet og et samfunnsoppdrag, når det gjelder opplysning av allmennheten om vitenskapelig utvikling og funn på en forståelig måte.

Velferd

Større fokus på psykisk helse
19% av studenter rapporterer alvorlige psykiske symptomplager på UiB (Fra shot-undersøkelsen 2014, sammendrag her: http://www.sib.no/no/helse/shot-2014/sammendrag-shot-2014). Dette er mye høyere enn i normalbefolkningen. Som en følge av dette, vil Realistlista jobbe for et større fokus på både forebyggende og behandlende virkemidler innenfor psykisk helse for studentene på UiB.

Prevensjon til folket
Realistlista ønsker et bedre tilgjengelighet av prevensjon, både til mannlige og kvinnelige studenter ved UiB. Under klamydia-aksjonen i 2015, ble det påvist flere tilfeller av denne seksuelt overførbare sykdommen hos studenter i Bergen. På bakgrunn av dette, vil vi jobbe for mindre tabu rundt seksuelt overføre sykdommer og mer fokus på prevensjon blant studenter.

Læringsmiljø

Bedre studentarbeidsplasser
Realistlista krever at studentarbeidsplassene ved UiB følger regelverket de selv har satt (http://www.uib.no/utdanning/49506/s%C3%B8rviserkl%C3%A6ring-studentarbeidsplasser#_ftn2). Vi vil dermed jobbe med et spesielt fokus på en moderne arbeidsplass med tilgjengelighet på gode stoler, stikkontakter, god luftkvalitet og mer.

En forutsigbar studiehverdag
Realistlista vil fremme en forutsigbar studiehverdag hvor lesesaler, og andre studentarbeidsplasser, bør være utenfor de enkelte fakultet og institutt sin makt å bestemme over. Studentene bør ha en sikkerhet når det gjelder å møte opp på universitetet til enhver tid, uten å måtte planlegge på forhånd, i tilfeller der administrasjonen eller andre har booket studentarbeidsplassen/lesesalen til andre aktiviteter som f.eks. eksamen.

Internasjonalisering

Økt fokus på inkludering av internasjonale studenter
Realistlista mener at det er viktig å øke inkluderingen av internasjonale studenter for å bedre fremme utveksling av erfaring, inntrykk og kunnskap. De internasjonale studentene får det norske perspektivet på sitt fagfelt og norsk kultur, men vi mener at de norske studentene bør benytte seg av muligheten til å få det samme tilbake fra de tilreisende studentene. Dette innser vi som en viktig ressurs, og ønsker dermed å fremme.

Få opp andel studenter som drar på utveksling
Realistlisa ønsker en økning av antall studenter som reiser på utveksling fra UiB, ettersom et internasjonalt perspektiv på eget fagfelt og samfunnet ellers er en essensiell del av både den faglige og personlige utdanningen.

Bærekraftighet

En bærekraftig fremtid
Realistlista vil fremme en bærekraftig utvikling både ved universitetet, og ellers. Dette gjelder både fokus på en grønnere hverdag, mer fokus på fornybar energi, og en fremtidsrettet utdanning.

Nasjonalt

Studentboliger
Realistlista ønsker å få et større fokus på utbygging av studentboliger. I tillegg vil vi jobbe for å unngå at utvekslingsstudenter i Bergen blir plassert i ett spesifikt område, noe som leder til særs lite dagligdags kontakt med andre studenter.

Studiestøtte
Realistlista vil jobbe for 1,5G  i studiestøtte over 11 måneder, da studenter også trenger sommerferie, og ikke skal behøve å måtte gå rett ut i jobb etter eksamen for å dekke bokostnader i juni og juli.

Realfagsrekruttering
Realistlista ønsker et større fokus på rekruttering til høyere utdanning innenfor realfag i Norge og kommer til å jobbe for å sette fokus på dette. Dette i tråd med hvordan samfunnet utvikler seg, vi ser et behov for realister i fremtiden